Consultația la domiciliu – un serviciu medical între necesitate și povară

Rezumat

Consultația la domiciliu este un serviciu medical specific activității medicului de familie prin care acesta ajunge la persoanele imobilizate la pat aflați în imposibilitate de a se  deplasa spre o unitate medicală. Acest tip de consultație adaugă  povară pe medicul de familie suprasolicitat în activitatea deosebit de complexă din cabinet și activitățile conexe ale cabinetului.

Scopul: Studiul își propune să  identifice motivele pentru care acest serviciu medical a devenit neatractiv pentru medicul de familie.

Metoda de studiu: Este un studiu observațional asupra activității de teren a medicilor de familie care folosește un chestionar cu 24 de întrebări dintre care majoritatea (19 întrebări) sunt cu variante de răspuns iar 4 sunt întrebări deschise. Chestionarul identifică anumite date demografice cum ar fi: vârsta medicului, sexul, numărul anilor de activitate și locul unde funcționează cabinetul medical dar și aspecte legate de: numărul de consultații, locul acordării acestora, beneficiarii consultațiilor și interoghează aspecte ce ar putea fi considerate bariere  în prestarea acestui serviciu medical de către medicul de familie. Chestionarul a fost distribuit către medicii de familie pe diferite canale, în perioada 1 martie 2019-30 septembrie 2019.

Rezultate: Rata de răspuns la chestionar a fost foarte mică, doar 53 de medici de familie au trimis un răspuns Din  100 chestionare trimise  53 de medici de familie au completat formularul. Peste două treimi dintre respondenți au fost femei (73,58%) și își desfășoară activitatea în mediul urban (64,15%). Medicii de familie din mediul rural sunt semnificativ statistic mai solicitați  să viziteze pacienții la domiciliu  atât în orarul de teren (26.31% versus 5.88%; p=0.024) cât și în afara programului de activitate al cabinetului (15.78% versus 2.94%; p=0.029). Cele mai frecvente motive invocate de medicii de familie pentru evitarea deplasării la domiciliul pacienților  sunt plata insuficientă (81.13%) și timpul insuficient (73.58%) datorită celorlalte responsabilități legate de cabinet. Peste jumătate dintre respondenți consideră consultația la domiciliu ca fiind mare consumatoare de timp (56.60%) implicând timpul necesar consultației propriu-zise și al deplasării. (54.71%). Analiza răspunsurilor în funcție de anii de experiență arată că medicii aflați la începutul carierei se dedică mult acestei activități fiind semnificativ statistic mai doritori să viziteze pacientul la domiciliu (p=0.01). Medicii tineri aflați în primii ani de activitate consideră un mare avantaj consultația la domiciliu pentru a elabora un plan de management corect, meticulos mai ales datorită identificării tuturor aspectelor legate de boală și de mediul unde pacientul este îngrijit (p=0.05).

Concluzii: Dificultățile în managementul timpului și energiei medicului de familie pentru prestarea  serviciilor medicale în cabinet, la distanță cât și la domiciliu pacientului poate influența decizia acestuia de a acorda consultații la domiciliu pacienților.

Plata serviciilor medicale acordate  la domiciliu pacienților nu este proporțională cu cheltuielile necesare în numeroase astfel de situații.( acces dificil, distanțe mari, parcări insuficiente, costisitoare, zone nesigure).

Necesitatea și importanța acestui tip de serviciu este înțeles de medicii de familie, dorința de a presta un serviciu medical de calitate fiind condiționată de cadrul legislativ, incovenientele înregistrării în sistemul informatic al consultației la domiciliu.

Cuvinte cheie: consultația la domiciliu, medic de familie, bariere


ORIGINAL ARTICLE

Research

Home consultation – a medical service between necessity and burden

Abstract

Home consultation is a medical service specific to the activity of the family doctor through which he reaches people immobilized in bed who are unable to move to a medical unit. This type of consultation adds burden to the overworked family doctor in the highly complex office work and related office activities.
Purpose: The study aims to identify the reasons why this medical service has become unattractive to the family doctor.
Study method: It is an observational study on the field work of family doctors using a questionnaire with 24 questions, most of which (19 questions) are multiple-choice and 4 are open questions. The questionnaire identifies certain demographic data such as: the doctor’s age, gender, number of years of activity and the place where the medical office operates, but also aspects related to: the number of consultations, the place of their granting, the beneficiaries of the consultations and interrogates aspects that could be considered barriers in provision of this medical service by the family doctor. The questionnaire was distributed to family doctors through different channels, between March 1, 2019 and September 30, 2019.
Results: The response rate to the questionnaire was very low, only 53 family doctors sent a response. Out of 100 questionnaires sent, 53 family doctors completed the form. More than two thirds of the respondents were women (73.58%) and work in the urban environment (64.15%). Family doctors from rural areas are statistically significantly more requested to visit patients at home both during field hours (26.31% versus 5.88%; p=0.024) and outside the activity schedule of the office (15.78% versus 2.94%; p= 0.029). The most frequent reasons cited by family doctors for avoiding going to patients’ homes are insufficient payment (81.13%) and insufficient time (73.58%) due to other office-related responsibilities. More than half of the respondents consider the consultation at home to be very time-consuming (56.60%), involving the time required for the actual consultation and travel. (54.71%). The analysis of the responses according to the years of experience shows that doctors at the beginning of their career devote a lot to this activity, being statistically significantly more willing to visit the patient at home (p=0.01). Young doctors in their first years of activity consider home consultation a great advantage in order to develop a correct, meticulous management plan, especially due to the identification of all aspects related to the disease and the environment where the patient is cared for (p=0.05).
Conclusions: The difficulties in managing the family doctor’s time and energy for the provision of medical services in the office, remotely and at the patient’s home can influence his decision to give home consultations to patients.
The payment of medical services provided at home to patients is not proportionate to the expenses required in many such situations (difficult access, long distances, insufficient, expensive parking, unsafe areas).
The need and importance of this type of service is understood by family doctors, the desire to provide a quality medical service being conditioned by the legislative framework, the inconveniences of registration in the home consultation computer system.

Key words: home consultation, family doctor, barriers


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.