Pledoarie pentru diagnostic clinic rapid al bolilor oncologice la cabinetul medicului de familieUn grup de medici și cercetători de la trei universități din România s-au reunit că să pledeze în acest articol pentru o atenție sporită a medicilor de familie pentru manifestărilor polimorfe, progresive, persistente care pot să fie un semnal de alarmă pentru depistarea cancerului.


Avantaje privind analiza materiilor fecaleFolosim des doar mici detalii din analiză materiilor fecale și nu putem cere la laborator această analiză, așa cum cerem examen sumar de urină.


Fragilitate și sarcopenie: provocări pentru asistența medicală primarăRezumat

Fragilitatea și sarcopenia sunt concepte legate de îmbătrânirea populației la nivel mondial. Diferite diagnostice sunt dezvoltate pentru a evalua fragilitatea și sarcopenia. Ambele concepte sunt legate, dar nu sunt aceleași. În majoritatea țărilor europene, profesioniștii din domeniul sănătății primare sunt văzuți ca primii care au semnalat fragilitatea/sarcopenia. Ei pot folosi diverse instrumente validate pentru a face acest lucru. Tratamentul în cooperare cu un geriatru poate fi recomandat.

Cuvinte cheie: fragilitate, sarcopenie, îmbătrânire


PRACTICA MEDICALĂ
UpToDate
Frailty and Sarcopenia: challenges for primary health care

Abstract

Frailty and Sarcopenia are concepts related to the ageing of the population worldwide. Various diagnostic are development to assess frailty and sarcopenia. Both concepts are related but are not the same. In most European countries primary health care professionals are seen as the first ones to signalise frailty/sarcopenia. They may use various validated instruments to do so. Treatment in cooperation with a geriatrician may be recommended.

Keywords: frailty, sarcopenia, ageing.


Mai mult | Read more about Fragilitate și sarcopenie: provocări pentru asistența medicală primară


Infecțiile de tract urinar recurente din perspectiva medicului de familieInfecțiile urinare sunt o cauză frecventă de morbiditate în populația generală, iar cabinetul medicului de familie ocupă locul al doilea, după infecțiile respiratorii.


Viaţa sexuală şi stomeleRezumat Viaţa sexuală a pacienților cu stome a fost puţin studiată în literatura de specialitate. Două tipuri de factori sunt implicaţi în deteriorarea activităţii sexuale postoperator: factorii psihologici care ţin în principal de felul în care însuşi pacientul îşi percepe imaginea de sine şi factorii fizici reprezentaţi de leziunile nervoase care pot să apară în […]


Vulnerabilitatea vârstnicului în contextul pandemiei cu COVID-19Identificarea persoanelor în vârstă și înțelegerea cauzelor și consecințelor vulnerabilității acestora este o preocupare umană și o sarcină a politicii de sănătate și socială. Sănătatea și autonomia pot fi considerate principalele criterii obiective ale vulnerabilității generale, din care pot rezulta alte criterii secundare precum alimentația, îngrijirea medicală, securitatea fizică și economică.


Sindromul de intestin iritabil în practica medicului de familieRezumat

Sindromul de intestin iritabil (SII) este o patologie a tubului digestiv subordonată conceptului de tulburări ale axei creier – intestin (brain – gut axis). Simptomele principale sunt: durerea abdominală, meteorismul, tulburările tranzitului intestinal (diaree, constipație). SII afectează calitatea vieții și poate determina adițional cefalee, depresie, scăderea libidoului.

Diagnosticul de SII poate fi stabilit printr-o analiză atentă a simptomatologiei pacientului, ținând cont de o anamneză corectă (istoric medico-chirurgical, dietă și stilul de viață, medicamentație, condițiile de viață și muncă, statusul psihic, antecedente familiale de cancer colorectal sau boli inflamatorii intestinale), examenul clinic obiectiv și utilizând criteriilor Roma IV. Prezența semnelor de alarmă (pierdere involutantară în greutate, paloare cutanată, hematochezie) poate să fie dezvăluită în urma efectuării unui examen clinic ghidat coroborat cu o anamneză atentă. Diagnosticul precoce alături de tratamentul nonfarmacologic completat de cel farmacologic în cazuri selectate, au un rol esențial în ameliorarea calității vieții pacienților. Educarea pacientului prin expunerea și explicarea acestor criterii de diagnostic poate crește aderența la tratament. Medicul de familie are un rol important în diagnosticul, tratamentul și prevenirea complicațiilor în SII.

Cuvinte cheie: sindrom de intestin iritabil, axă creier – intestin, durere, diaree, constipație


MEDICAL PRACTICE

UpToDate

Irritable bowel syndrome (IBS) in general practice

Abstract

Irritable bowel syndrome (IBS) is a pathology of the digestive tract subordinated to the concept of disorders of the brain-gut axis. The main symptoms are: abdominal pain, flatulence, intestinal transit disturbances (diarrhoea, constipation). IBS affects the quality of life and can additionally cause headaches, depression, decreased libido. The family doctor has an important role in the diagnosis, treatment and prevention of complications of IBS.

The diagnosis of IBS can be established through a careful analysis of the patient’s symptoms, considering a correct history (medical and surgical history, diet and lifestyle, medication, living and working conditions, mental status, family history of colorectal cancer or inflammatory bowel diseases), clinical examination and using the Rome IV criteria. The presence of warning signs (involuntary weight loss, skin pallor, haematochezia) can be revealed after performing a guided clinical examination corroborated with a careful anamnesis. Early diagnosis together with non-pharmacological treatment complemented by pharmacological in selected cases have an essential role in improving the patient’s quality of life. Educating the patient by exposing and explaining these diagnostic criteria can increase treatment adherence.

Keywords: irritable bowel syndrome, brain-gut axis, pain, diarrhoea, constipation


Mai mult | Read more about Sindromul de intestin iritabil în practica medicului de familie


Actualități in diagnosticul și tratamentul neoplaziilor avansate din sfera genitală – utilitatea testelor de tip Next Generation SequencingIdentificarea biomarkerilor predictivi in țesutul tumoral este esențialăîn îngrijirea optimă a pacientului oncologic. Testele de secvențiere geonomică (NGS) permit o mai bunacaracterizare a întregului exom tumoral, sau a unui panel extins de gene, fiind disponibile atât din probele de țesut tumoral, cât și din ADN-ul circulant.


COVID-19 la persoanele vârstnice – de la epidemiologie la recuperareRezumat Noul coronavirus (SARS-CoV-2) este o tulpină care nu a fost identificată anterior la om. Boala pe care o provoacă, denumită Covid-19, este o boală respiratorie și care se poate raspândi de la om la om. Studiile au demonstrat că, odată cu înaintarea în vârstă, crește și riscul de îmbolnavire severă cu noul coronavirus. Rata […]


Nașterea la domiciliu planificată – opțiune bazată pe dovezi sau doar alegere subiectivă?Rezumat

Nașterea la domiciliu  rămâne contemporană, inegal răspândită și acceptată. Creșterea numărului de paturi în spitale, a controverselor privind siguranța nașterii la domiciliu și a mobilității populației a generat la nivel global o scădere a prevalenței nașterii la domiciliu. În prezent țara cu procentul cel mai mare de nașteri la domiciliu este Țările de Jos alături de Marea Britanie și Australia, acestea fiind recunoscute ca țări cu tradiție în asistarea nașterii la domiciliu. În România, fenomen relativ rar si izolat, nașterea acasă este exclusiv alegerea personală a viitoarei mame, cadrul legislativ al țării noastre reglementând doar situațiile accidentale în care apare o naștere precipitată.

Motivația femeii însărcinate pentru intenția de a naște acasă este datorată în principal dorinței ca acest moment să decurgă cât mai natural posibil în contrast cu medicalizarea excesivă a nașterii. Se mai aduc în discuție motive culturale, religioase și experiențe anterioare neplăcute în mediul spitalicesc.

Alegerea de a naște acasă ar trebui să facă parte dintr-un proces complex de evaluare a cunoștințelor, consiliere, obținerea  acordurilor informate legate de riscuri, beneficii și alternative și mai ales de  selectarea optimă a candidatelor pentru nașterea la domiciliu, astfel apărând noțiunea de naștere la domiciliu planificată. Dorința gravidei de a naște acasă este doar preambulul procesului de naștere la domiciliu planificată, proces care dorim să devină și în România o opțiune bazată și susținută de dovezi medicale, o alegere responsabilă a unei echipe complexe  centrată pe sănătatea viitoarei mame și copilului acesteia.

Cuvinte cheie: naștere planificată la domiciliu, candidată optimă, naștere acasă


MEDICAL PRACTICE
UpToDate
Planned home birth – evidence-based option or subjective choice?
Abstract
Birth at home still is contemporary, unevenly spread, and accepted. The increase in the number of hospital beds, the controversy over the safety of home births, and the mobility of the population have led to a global decline in the prevalence of home births. Currently, the country with the highest percentage of home births is the Netherlands, which along with the United Kingdom and Australia is recognized as a country with a tradition of home birth assistance. In Romania home birth, a relatively rare and isolated phenomenon is exclusively the personal choice of the future mother, the legislation of our country regulating only accidental situations in which a precipitate birth occurs.The motivation of the pregnant woman who wants to give birth at home is mainly due to the desire for this moment to take place as naturally as possible, in contrast to the excessive medicalization of the birth. Cultural, religious motives and previous unpleasant experiences in the hospital environment are also discussed.
Choosing to give birth at home should be part of a complex process of assessing knowledge, counselling, obtaining informed consent regarding the risks, benefits, and alternatives, and especially the optimal selection of candidates for home birth, thus defending the notion of planned home birth. The pregnant woman’s desire to give birth at home is just the preamble to the planned home birth process, a process that we want to become in Romania option-based and supported by medical evidence, a responsible choice of a multi-disciplinary team focused on the health of the mother and her child.

Keywords: home planned birth, optimal candidate, home birth


Mai mult | Read more about Nașterea la domiciliu planificată – opțiune bazată pe dovezi sau doar alegere subiectivă?