Termeni și Condiții

Termeni generali

 

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.edmed.ro (denumit în continuare Termeni și condiții) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

 

În înțelesul termenilor și condițiilor:

– site înseamnă în continuare site-ul de internet www.edmed.ro;

– administratorul și editorul site-ului înseamnă: Media Dom Express S.R.L., Str. Teleajenului Nr 33, Cod 200361, Craiova, România; e-mail: contact@edmed.ro

– serviciul înseamnă orice serviciu oferit pe site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia;

– utilizatorul înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează site-ul, care își creează cont pe site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

 

Anumite pagini și servicii ale site-ului nu sunt disponibile decât utilizatorilor înregistrați și/sau după efectuarea plătii.

 

Utilizatorul înregistrat primește automat newsletter-ul trimis periodic.

Dacă nu dorește acest lucru trebuie să trimită un e-mail pe adresa de contact.

 

Acceptarea condițiilor

 

Prin înregistrare utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor termeni și condiții și înțelege să utilizeze serviciul în strictă conformitate cu acestea. Accesând și navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descriși în continuare. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

Drepturile asupra conținutului site-ului

 

Echipa site-ului face toate eforturile pentru a prezenta informații actualizate și corecte. Conținutul paginilor site-ului este protejat de legile dreptului de autor.

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin administratorului și editorului site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului.

Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin administratorului site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului postate pe site sau față de conținutul site-ului în general.

 

Informațiile furnizate în cadrul site-ului se adresează profesioniștilor din sănătate.

Utilizatorii vor folosi informațiile pe propria răspundere, înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și că administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în nici un caz și în nici un mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Utilizatorii acceptă că site-ul va fi absolvit de orice răspundere.

 

În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de administratorului site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video/audio, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri.

 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fată de autorii/proprietarii conținutului site-ului.

 

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nici o intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al administratorului site-ului.

 

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa administratorului sau oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a site-ului, cu mențiunea „Pentru redacția Revistei Române de Medicină de Familie”.

 

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe site.

 

Orice persoană care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalți utilizatori prin informațiile, comentariile și materialele expediate, și acceptă și înțeleg că ei sunt singurii care pot fi trași la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informațiilor, comentariilor, opiniilor și materialelor, incluzând, dar fără a se limita, la consecințele juridice în legătură cu utilizarea lor.

 

Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului (și animalelor) potrivit legislației în vigoare.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile termenilor și condițiilor, administratorul site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului.

 

Legătura cu alte site-uri

 

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de administrator utile în ceea ce privește conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri).

 

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

Limitarea răspunderii 

 

Administratorul site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

 

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nici o situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video/audio, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a administratorului site-ului.

 

În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum și din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

 

În cazurile de forță majoră, administratorul site-ului și reprezentanții săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe administratorul site-ului și pe reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul.

 

Modificarea termenilor și condițiilor 

 

Termenii și condițiile pot fi modificate în întregime în orice moment de către administratorul site-ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciului.

 

Litigii 

 

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc termenii și condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romană în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu termenii și condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a orașului Craiova.