Nevralgia din infecția cu virusul varicelo-zosterian aspect cheie la pacientul oncologicRezumat

Virusul varicelo-zosterian (VZV) este un virus alfa herpes uman responsabil de varicelă și zona zoster/Herpes zoster (HZ). Incidența infectiei HZ crește odată cu vârsta, fiind rar întâlnită la copii și tineri, iar atunci când este prezentă se asociază cu tulburări metabolice și neoplazice. La adulți, vârsta înaintată, alte infecții virale și imunosupresia sunt principalii si cei mai frecvenți factori de risc. Dintre complicațiile posibile, cea mai frecvent întalnită este nevralgia postherpetică (durere neuropată, persistentă luni sau chiar ani dupa remitere eruptiei zosteriene).

Vă expunem cazul unei paciente în vârstă de 68 de ani aflată în evidența medicului de familie cu multiple patologii (oncologică – neoplasm mamar drept operat, recidivă contralaterală operată, radio și chimiotratată, diabet zaharat de tip II insulinonecesitant, polineuropatie diabetică, insuficiență cardiacă, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, obezitate, dislipidemie) care se prezintă pentru erupție cutantă zosteriformă extinsă pentru care s-a inițiat tratament local și oral cu Aciclovir care a ameliorat temporar simptomatologia. După două săptămâni pacienta relatează persistența nevralgiei și acuză durere nespecifică toracică posterioară asociată cu dispnee. In acest context se recomandă creșterea dozei de vitaminoterapie (vitamine de grup B), consult neurologic și se îndrumă pacienta către serviciul de radiologie. Radiografia de torace ansamblu descrie opacitate la nivelul hiluilui drept pentru care se indică consult oncologic.

Scopul acestei prezentări de caz, alături de revizuirea literaturii, este de a discuta aspectele actuale legate de prezentarea clinică, complicațiile și gestionarea acestora în practica medicului de familie.

Cuvinte cheie: herpes zoster, nevralgie postherpetică, neoplasm mamar, diabet zaharat


MEDICAL PRACTICE

Case presentation

Neuralgia from varicella-zoster virus infection key aspect in the oncology patient

Abstract

The Varicella-zoster virus (VZV) is a human alpha herpes virus responsible for chicken pox and shingles/Herpes zoster (HZ). The incidence of HZ infection increases with age, being rare in children and young adults, and, when present, it is associated with metabolic and neoplastic disorders. In adults of advanced age, other viral infections and immunosuppression are the main and most frequent risk factors. Among the possible complications the most common is postherpetic neuralgia (neuropathic pain that persists for months or even years after the remission of the zoster rash).

We report the case of a 68-year-old female patient appearing in the family doctor’s records with multiple pathologies (oncological-operated right breast neoplasm, operated contralateral recurrence, radio- and chemo-therapy, type II diabetes under insulin therapy, diabetic polyneuropathy, heart failure, ischemic heart disease, hypertension, obesity, dyslipidemia) who presents an extensive zosteriform rash for which local and oral treatment with Acyclovir was initiated, which temporarily improved the symptoms. After two weeks, the patient reports the persistence of neuralgia and complains of non-specific posterior thoracic pain and dyspnea. In this context, we recommended an increase in the dose of vitamin therapy (group B vitamins), a neurological consult and referred the patient to the radiology service. The whole chest X-ray showed a suspicious opacity of right pulmonary hilum, for which an oncology consult was indicated.

The purpose of this case report, along with the literature review, is to discuss the current issues related to the clinical presentation, complications and their management in the practice of family physicians.

Keywords: herpes zoster, postherpetic neuralgia, breast neoplasm, diabetes


Mai mult | Read more about Nevralgia din infecția cu virusul varicelo-zosterian aspect cheie la pacientul oncologic


Carența de fier și anemia feriprivă la copii și gravide – recomandări în practica medicalăRezumat

Atât în ​​Statele Unite, cât și în Europa, carența de fiereste în mod frecvent întâlnită la copii, la femeile aflate la vârsta fertile și la femeile însărcinate. Conform estimărilor raportate de Organizația Mondială a Sănătății, carența de fier reprezintă aproximativ jumătate din cele 1,62 miliarde de cazuri de anemie care au fostî nregistrate la nivel global.

Carența de fier se instalează adesea în faze care avansează de la: epuizarea fierului din depozite (scăderea concentrațiilor serice de feritină șiniveluri scăzute de fier în măduva osoasă), la eritropoieza in contextual unui deficit de fier (rezervele de fier sunt epuizate, aprovizionarea cu fier a celulelor eritropoetice și scăderea saturației transferinei, nivelurile hemoglobinei rămânând de obicei în limite normale) până la instalarea anemiei feriprive, asociată cu o scădere a hematocritului și a nivelurilor de hemoglobină.

Carenta de fier la copii este asociată cu afectarea funcției cognitive, a funcției imunitare, a productivității în muncă și a reglării temperaturii corporale. Alte deficite funcționale include tulburări gastrointestinale, slăbiciune, oboseală, dificultăți de concentrare, tulburări psihomotorii și cognitive.

Menținerea unui nivel adecvat de fier pe tot parcursul sarcinii are mai multe obiective, precum reducerea riscului de morbiditate maternă, îmbunătățirea sănătății fătului și asigurare asugarului cu reserve nutriționale suficiente pentru primele etape ale vieții după naștere.

Concluzie: Grupe populaționale din Statele Unite și Europa prezintă carență de fier, în special copiii și adolescenții, femeile aflate la vârsta reproductive și femeile însărcinate. Consilierea persoanelor și familiilor cu privire la alimentația sănătoasă îmbogățită cu fier în timpul copilăriei și nu numai, cu privire la suplimentarea cu fier în timpul sarcinii, screening-ul persoanelor pe baza risculuilor de a dezvolta carența de fier și tratarea și urmărirea pacienților cu anemie feriprivă sunt toate modalități eficiente de a preveni și controla efectele carenței de fier. Acest lucru poate ajuta la diminuarea simptomelor carfenței de fier, ceea ce va duce în cele din urmă la reabilitarea sănătății publice.

Cuvinte cheie: carența de fier, anemia feriprivă, prevenție, copii, sarcină, Statele Unite ale Americii, Europa


MEDICAL PRACTICE

Review

Iron deficiency and iron deficiency anemia in pregnancy and children: key prophylaxis recommendations and practice

Abstract

In both the United States and Europe, iron deficiency is particularly frequent among younger children, women of child bearing age, and pregnant women. According to estimates provided by the World Health Organization, iron deficiency accounts for roughly half of the 1.62 billion instances of anemia that have been recorded globally. In Romania, approximately 40 % of children under 1 year old are suffering from iron deficiency anemia.
Iron deficiency often occurs in phases that advance from storage iron depletion (decline in serum ferritin concentrations and low levels of iron in the bone marrow) to iron-deficient erythropoiesis (iron stores are depleted, iron supply to erythropoietin cells and transfer in saturation decline, but hemoglobin levels are typically within the normal range) and lastly, toiron deficiency anemia, associated with a decrease in hematocrit and hemoglobin levels.
Iron deficiency in children is associated with impaired cognitive function, immune function, exercise/work productivity, and regulation of body temperature. Other functional deficits include gastrointestinal disturbances, weakness, fatigue, difficulty concentrating, psychomotor and cognitive impairments in infants and children.
Maintaining an appropriate level of iron throughout pregnancy has several objectives, including lowering the risk of maternal morbidity, improving the health of the fetus, and providing the infant with sufficient nutritional reserves for the early stages of their life after birth.
Conclusion: People from the United States and Europe suffer from iron deficiency, particularly youngsters, women who are menstruating, and pregnant women. Counseling individuals and families about healthy iron nutrition during infancy and beyond, including about iron supplementation during pregnancy, screening individuals based on their risk for iron deficiency, and treating and following up individuals with presumptive iron deficiency are all effective ways to prevent and control iron deficiency. This may assist to lessen the symptoms of iron deficiency, which will ultimately lead to improvements in public health.

Keywords: iron deficiency, iron deficiency anemia, prevention, children, pregnancy, United States, Europe


Mai mult | Read more about Carența de fier și anemia feriprivă la copii și gravide – recomandări în practica medicală


Prolapsul rectal la copii: prezentare de cazRezumat

Prolapsul rectal estereprezentat de descindereacompletăsauparțială a rectuluiprin anus. Este o afecțiune comună care afectează copiii mai mici de 4 ani și este adesea cauzată de diminuarea motilității intestinale. Datorită faptului că în unele țări nou-născuții sunt acum testați pentru fibroză chistică, această patologie nu mai este considerată o cauză predominantă a prolapsului rectal. În ceea ce privește constipația ca și cauză principală la copiii mai mici, cercetările aratăcă efortul de împingere pare a fi cel mai important factor, mai degrabă decât consistența scaunelor. Acest lucru sugerează că o rutină corectă la momentul defecației poate fi cea mai benefică din punctul de vedere al managementului prolapsului rectal. Prezentam cazul unei paciente în vârstă de 2 ani, care se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru protruzia unei mase tumorale prin sfincterul anal, asociat cu durere locală și agitație psiho-motorie. Evenimentul a debutat la domiciliu cu aproximativ 20 minute înainte. S-a tentat reducția manual în cabinet, însă fără succes, motiv pentru care pacienta a fost redirecționată către serviciul de chirurgie pediatrică. S-a tentat pentru a doua oară cu success reducția manuală. După două săptămâni, pacienta a recidivat si s-a practicat cauterizare liniară cu cerclaj. Evoluția a fost favorabilă, iar pacienta este în prezent sub monitorizarea medicului de familie.

Cuvinte cheie: prolaps rectal, copii, management, fibroza chistică, medicină primară

 


MEDICAL PRACTICE

Case presentation

Pediatric rectal prolapse: a case report

Abstract

Rectal prolapse is an event that occurs when the rectal mucosa pushes past the anal sphincter and protrudes outward. It is a common condition that affects children younger than 4 years old and is frequently brought on by a lack of bowel movement. Due to the fact that in some countries newborns are now screened for cystic fibrosis, this pathology is not considered to be a prevalent cause of rectal prolapse anymore. In relation to constipation as the primary cause in younger children, research shows that straining appears to be the most important factor, rather than the consistency of stools. This suggests that a strict toilet routine may be the most beneficial for medical management.
We report the case of a 2-year-old girl that was presented at the family doctor’s office with extrusion of the rectal wall, associated with pain and restlessness. Clinical diagnosis was rectal prolapse type II and manual reduction was performed in the primary care office.This maneuver was unsuccessful, reason why the patient was referred to surgical pediatric department for intervention, where manual reduction was attempted again. After two weeks, the patient relapsed, and surgical approach was indicated (linear cautery with cerclage). This procedure was successful and the patient is under further observation by the family doctor.

Keywords: rectal prolapse, children, management, cystic fibrosis, primary care


Mai mult | Read more about Prolapsul rectal la copii: prezentare de caz


Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectalRezumat

Incidența cancerului colorectal (CCR) este în creștere, iar mortalitatea se menține și ea la cote ridicate (cu precădere în țările mai puțin dezvoltate). Mai mult decât atât, s-a observat un trend ascendent al numărului de cazuri diagnosticate la persoane tinere (sub 50 de ani), fără istoric familial de CCR. Pe de altă parte, aplicarea cu rigurozitate a recomandărilor de screening, conform ghidurilor în vigoare, permite un diagnostic precoce al CCR, care, grație metodelor actuale de tratament curativ, se corelează cu un prognostic bun.

Am studiat literatura de specialitate recentă referitoare la recomandările de ultimă oră privind prevenția CCR, pentru a evidenția rolul medicului de familie în implementarea acestora. Medicul de familie deține un rol determinant în identificarea factorilor de risc nemodificabili și modificabili, în promovarea factorilor protectivi, dar și în informarea pacienților în  privința riscului de CCR, precum și a metodelor de screening existente. Îmbunătățirea ratelor de screening al CCR depinde în mare măsură de implicarea medicului de familie.

Cuvinte cheie: cancer colorectal, factori de risc, factori protectivi, screening


MEDICAL PRACTICE

Narrative Review

The role of the fami ly doctor in the prevention of colorectal cancer

Abstract

The incidence of colorectal cancer (CRC) is increasing and mortality is still high (especially in less developed countries). Moreover, there has been an increase in the number of cases diagnosed in young people (under the age of 50), without a family history of CRC. At the same time, the rigorous application of screening recommendations, according to the guidelines, allows an early diagnosis of CRC, which, thanks to current curative treatment methods, correlates with a good prognosis.
We studied the recent literature on the latest recommendations on CCR prevention, to highlight the role of the family doctor in their implementation. The family doctor has a key role to play in identifying non-modifiable and modifiable risk factors, in promoting protective factors, but also in informing patients about the risk of CRC, as well as about the available screening methods. Improving CRC screening rates depends largely on the involvement of the family doctor.

Keywords: colorectal cancer, risk factors, protective factors, screening


Mai mult | Read more about Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectal


Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familieRezumat

Colestaza intrahepatică de sarcină (Intrahepatic colestasis of pregnancy ) este cea mai frecventă afecțiune hepatică întălnită în perioada sarcinii caracterizată prin prurit și creșterea acizilor biliari serici. Pruritul vesperal și nocturn, apărut în al treilea trimestru sarcină este sugestiv pentru colestază hepatică de sarcină și trebuie să atragă atenția medicului de familie spre acest diagnostic.

Cheia diagnosticului  este determinarea acizilor biliari serici fiind însă necesare numeroase alte investigații de laborator și imagistice pentru confirmarea diagnosticului și excluderea altor afecțiuni hepatice și dermatologice posibile.

Planul de urmărire a pacientei cu colestază intrahepatică de sarcină cuprinde evaluarea riscurilor fetale la momentul diagnosticului, managementul sarcinii și urmărirea post-partum a mamei și nou-născutului.

Cuvinte cheie: colestază intrahepatică de sarcină, acizi biliari serici, prurit


MEDICAL PRACTICE
Case presentation

Intrahepatic pregnancy cholestasis – management plan in family medicine

Abstract

Intrahepatic cholestasis of pregnancy is the most common liver disease in pregnancy, characterized by pruritus and increased serum bile acid. Evening and nocturnal pruritus, which appeared in the third trimester of pregnancy, is suggestive of intrahepatic cholestasis of pregnancy and should draw attention of the family doctor to this diagnosis.
The key to diagnosis is the determination of serum bile acid, but many other laboratory and imaging investigations are needed to confirm the diagnosis and rule out other possible liver and dermatological conditions.
The follow-up plan for patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy includes fetal risk assessment at the time of diagnosis, pregnancy management, and postpartum follow-up of the mother and newborn.

Keywords: intrahepatic cholestasis of pregnancy, serum bile acid, pruritus


Mai mult | Read more about Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familie


Nașterea la domiciliu planificată – opțiune bazată pe dovezi sau doar alegere subiectivă?Rezumat

Nașterea la domiciliu  rămâne contemporană, inegal răspândită și acceptată. Creșterea numărului de paturi în spitale, a controverselor privind siguranța nașterii la domiciliu și a mobilității populației a generat la nivel global o scădere a prevalenței nașterii la domiciliu. În prezent țara cu procentul cel mai mare de nașteri la domiciliu este Țările de Jos alături de Marea Britanie și Australia, acestea fiind recunoscute ca țări cu tradiție în asistarea nașterii la domiciliu. În România, fenomen relativ rar si izolat, nașterea acasă este exclusiv alegerea personală a viitoarei mame, cadrul legislativ al țării noastre reglementând doar situațiile accidentale în care apare o naștere precipitată.

Motivația femeii însărcinate pentru intenția de a naște acasă este datorată în principal dorinței ca acest moment să decurgă cât mai natural posibil în contrast cu medicalizarea excesivă a nașterii. Se mai aduc în discuție motive culturale, religioase și experiențe anterioare neplăcute în mediul spitalicesc.

Alegerea de a naște acasă ar trebui să facă parte dintr-un proces complex de evaluare a cunoștințelor, consiliere, obținerea  acordurilor informate legate de riscuri, beneficii și alternative și mai ales de  selectarea optimă a candidatelor pentru nașterea la domiciliu, astfel apărând noțiunea de naștere la domiciliu planificată. Dorința gravidei de a naște acasă este doar preambulul procesului de naștere la domiciliu planificată, proces care dorim să devină și în România o opțiune bazată și susținută de dovezi medicale, o alegere responsabilă a unei echipe complexe  centrată pe sănătatea viitoarei mame și copilului acesteia.

Cuvinte cheie: naștere planificată la domiciliu, candidată optimă, naștere acasă


MEDICAL PRACTICE
UpToDate
Planned home birth – evidence-based option or subjective choice?
Abstract
Birth at home still is contemporary, unevenly spread, and accepted. The increase in the number of hospital beds, the controversy over the safety of home births, and the mobility of the population have led to a global decline in the prevalence of home births. Currently, the country with the highest percentage of home births is the Netherlands, which along with the United Kingdom and Australia is recognized as a country with a tradition of home birth assistance. In Romania home birth, a relatively rare and isolated phenomenon is exclusively the personal choice of the future mother, the legislation of our country regulating only accidental situations in which a precipitate birth occurs.The motivation of the pregnant woman who wants to give birth at home is mainly due to the desire for this moment to take place as naturally as possible, in contrast to the excessive medicalization of the birth. Cultural, religious motives and previous unpleasant experiences in the hospital environment are also discussed.
Choosing to give birth at home should be part of a complex process of assessing knowledge, counselling, obtaining informed consent regarding the risks, benefits, and alternatives, and especially the optimal selection of candidates for home birth, thus defending the notion of planned home birth. The pregnant woman’s desire to give birth at home is just the preamble to the planned home birth process, a process that we want to become in Romania option-based and supported by medical evidence, a responsible choice of a multi-disciplinary team focused on the health of the mother and her child.

Keywords: home planned birth, optimal candidate, home birth


Mai mult | Read more about Nașterea la domiciliu planificată – opțiune bazată pe dovezi sau doar alegere subiectivă?


Lipomatoza simetrică multiplă, Madelung disease – managementul unei bolii rare în medicina de familieRezumat

Boala Madelung cunoscută și sub numele de sindrom Launois-Bensaude, lipomatoză simetrică multiplă, lipomatoză simetrică benignă sau lipodistrofie cefalotoracică este un sindrom metabolic relativ rar. Se caracterizează printr-o acumulare neobișnuită de depozite de țesut adipos situate simetric în jurul gâtului, umerilor, pieptului și spatelui, trunchiului și brațelor. Etiologia rămâne neclară, dar este raportată asocierea cu consumul cronic de alcool. De asemenea, unele cercetări sugerează că tulburările endocrine, bolile hepatice, bolile maligne ale tractului respirator superior și sindroamele metabolice, cum ar fi hiperuricemia și hiperlipidemia, diabetul zaharat de tip 2 și hipotiroidismul, sunt implicate în boala Madelung (1). Diagnosticul se bazează pe anamneză și examen fizic complet, deși testele imagistice, cum ar fi ultrasunetele, tomografia computerizată sau imagistica prin rezonanță magnetică pot fi necesare pentru diagnosticul diferențial. Prezentăm în acest caz un bărbat de 47 de ani cu o tumoră voluminoasă la nivelul gâtului, de consistență moale cu evoluție lent progresivă.

Cuvinte cheie: lipomatoză simetrică multiplă, tumoră adipoasă, consum de alcool


MEDICAL PRACTICE
Case report
Multiple symmetrical lipomatosis, Madelung disease – the management of a rare disease in family medicine
Abstract

Madelung disease otherwise known as Launois-Bensaude syndrome, multiple symmetrical lipomatosis, benign symmetric lipomatosis, or cephalothoracic lipodystrophy is a relatively rare metabolic syndrome. It’s characterized by an unusual accumulation of adipose tissue deposits located symmetrically around the neck, shoulders, chest, back, trunk, and upper arms. The aetiology remains unclear but the association with chronic alcohol consumption is reported. Also, some research suggests endocrine disorders, liver disease, upper respiratory tract malignancies, and metabolic syndromes such as hyperuricemia and hyperlipidaemia type 2 diabetes mellitus and hypothyroidism to be implicated in Madelung’s disease (1). Diagnosis is based on a good clinical history and physical examination, though imaging tests such as ultrasound, computerized tomography (CT)-scan, or magnetic resonance imaging may contribute to differential diagnoses. In this case report, we present a case of a 47 years old man with a voluminous tumor at the level of the neck of soft consistency with slow progressive evolution.Keywords: multiple symmetrical lipomatosis, fatty tissue tumor, alcohol consumption


Mai mult | Read more about Lipomatoza simetrică multiplă, Madelung disease – managementul unei bolii rare în medicina de familie


Utilitatea factorilor prognostici în insuficiența cardiacă avansată în practica medicului de familieInsuficiența cardiacă reprezintă o afecțiune progresivă caracterizată printr-o scădere a funcției pompei cardiace. Aceasta afectează 4,7% din populația României cu vârsta peste 35 de ani. Scopul acestei revizuiri este de identificare a factorilor prognostici și intervențiile adecvate pentru managementul pacienților cu insuficiență cardiacă avansată în medicina de familie.


Pneumonia lipoidică – o provocare diagnostică pentru medicul de familiePneumonia lipoidă este o afecțiune rară determinată de acumularea uleiului animal, vegetal sau mineral în alveolele pulmonare. Această acumulare produce o inflamație acută și cronică în parenchimul pulmonar.


Recunoașatere tardivă a debutului diabetului zaharat tip 1, complicat cu cetoacidoză diabetică si asociat cu tiroidită autoimună-prezentare de cazRezumat Recunoașterea întârziată și trimiterea la evaluare a unui copil cu suspiciune de diabet zaharat tip 1(DZ tip 1) poate conduce la cetoacidoză diabetică (CAD) cu consecințe imediate și pe termen lung asupra sănătății copilului. Cetoacidoză diabetică (CAD) reprezintă o complicație acută severă care apare frecvent înainte de diagnosticarea DZ tip 1. Incidența CAD că […]