Deficitul de medici de familie, o problemă recunoscută la nivel global, dar abordată ineficientDeficitul medicilor de familie este o provocare presantă a sistemelor moderne de sănătate, în ciuda faptului că factorii de decizie în domeniul sănătății susțin în mod constant că medicina de familie este fundamentul unui sistem de sănătate eficient.

Asociația Medicală Canadiană (CMA) solicită părților interesate să lucreze împreună pentru a aborda problemele structurale care reduc accesul populației la serviciile de asistența primară (1).

Președintele Colegiului Regal Australian al Medicilor Generaliști (RACGP), Dr. Karen Price, a declarat recent că practica generală a avut de suferit, iar sistemul este pe punctul de a se prăbuși din cauza lipsei de investiții în asistența medicală primară. Există un „risc serios de a rămâne fără medici de familie. Tinerii doctori absolvenți au atât de multe opțiuni, dar nu este atractiv pentru ei să urmeze o carieră în medicină generală” (2).


EDITORIAL
The shortage of family physicians, a globally recognized problem yet inefficiently addressed
Associate professor Mira Florea MD, PhD
Chairman of Editorial Board of Romanian Journal of Family Medicine
The family physician shortage is a pressing challenge of the modern healthcare systems, despite the fact that health decision-makers consistently claim that family medicine is the foundation of an effective health care system.The Canadian Medical Association (CMA) calls on stakeholders to work together to address structural issues which limit the population’s access to primary care services (1).

The president of the Royal Australian College of General Practitioners (RACGP), Dr Karen Price, recently stated that general practice has suffered, and the system is on the verge of collapse because of a lack of investment in primary care. There is a “serious risk of running out of GPs. Young graduate doctors have so many choices, but it is not attractive to them to pursue a career in general practice” (2).


Mai mult | Read more about Deficitul de medici de familie, o problemă recunoscută la nivel global, dar abordată ineficient


Corelația dintre fragilitate și ateroscleroza subclinică la pacienții vârstniciFragilitatea este frecvent asociată cu un declin funcţional cumulativ care are drept consecinţă epuizarea rezervei biologice şi incidenţa crescută a căderilor, a dizabilităţii, a spitalizărilor repetate şi prelungite sau o mortalitate ridicată.


Evaluarea îngrijitorului principal a pacientului cu nevoi paliative – parte din activitatea medicului de familiePacientul cu nevoi paliative este îngrijit de multe ori de către familia sa, astfel încât un anumit membru al familiei este preocupat în mod direct de activitatea de îngrijire. Această perioadă poate fi de durată variabilă dar nevoile de îngrijire sunt numeroase și de diferite intensități.


Actualități in diagnosticul și tratamentul neoplaziilor avansate din sfera genitală – utilitatea testelor de tip Next Generation SequencingIdentificarea biomarkerilor predictivi in țesutul tumoral este esențialăîn îngrijirea optimă a pacientului oncologic. Testele de secvențiere geonomică (NGS) permit o mai bunacaracterizare a întregului exom tumoral, sau a unui panel extins de gene, fiind disponibile atât din probele de țesut tumoral, cât și din ADN-ul circulant.


Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectalRezumat

Incidența cancerului colorectal (CCR) este în creștere, iar mortalitatea se menține și ea la cote ridicate (cu precădere în țările mai puțin dezvoltate). Mai mult decât atât, s-a observat un trend ascendent al numărului de cazuri diagnosticate la persoane tinere (sub 50 de ani), fără istoric familial de CCR. Pe de altă parte, aplicarea cu rigurozitate a recomandărilor de screening, conform ghidurilor în vigoare, permite un diagnostic precoce al CCR, care, grație metodelor actuale de tratament curativ, se corelează cu un prognostic bun.

Am studiat literatura de specialitate recentă referitoare la recomandările de ultimă oră privind prevenția CCR, pentru a evidenția rolul medicului de familie în implementarea acestora. Medicul de familie deține un rol determinant în identificarea factorilor de risc nemodificabili și modificabili, în promovarea factorilor protectivi, dar și în informarea pacienților în  privința riscului de CCR, precum și a metodelor de screening existente. Îmbunătățirea ratelor de screening al CCR depinde în mare măsură de implicarea medicului de familie.

Cuvinte cheie: cancer colorectal, factori de risc, factori protectivi, screening


MEDICAL PRACTICE

Narrative Review

The role of the fami ly doctor in the prevention of colorectal cancer

Abstract

The incidence of colorectal cancer (CRC) is increasing and mortality is still high (especially in less developed countries). Moreover, there has been an increase in the number of cases diagnosed in young people (under the age of 50), without a family history of CRC. At the same time, the rigorous application of screening recommendations, according to the guidelines, allows an early diagnosis of CRC, which, thanks to current curative treatment methods, correlates with a good prognosis.
We studied the recent literature on the latest recommendations on CCR prevention, to highlight the role of the family doctor in their implementation. The family doctor has a key role to play in identifying non-modifiable and modifiable risk factors, in promoting protective factors, but also in informing patients about the risk of CRC, as well as about the available screening methods. Improving CRC screening rates depends largely on the involvement of the family doctor.

Keywords: colorectal cancer, risk factors, protective factors, screening


Mai mult | Read more about Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectal


Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familieRezumat

Colestaza intrahepatică de sarcină (Intrahepatic colestasis of pregnancy ) este cea mai frecventă afecțiune hepatică întălnită în perioada sarcinii caracterizată prin prurit și creșterea acizilor biliari serici. Pruritul vesperal și nocturn, apărut în al treilea trimestru sarcină este sugestiv pentru colestază hepatică de sarcină și trebuie să atragă atenția medicului de familie spre acest diagnostic.

Cheia diagnosticului  este determinarea acizilor biliari serici fiind însă necesare numeroase alte investigații de laborator și imagistice pentru confirmarea diagnosticului și excluderea altor afecțiuni hepatice și dermatologice posibile.

Planul de urmărire a pacientei cu colestază intrahepatică de sarcină cuprinde evaluarea riscurilor fetale la momentul diagnosticului, managementul sarcinii și urmărirea post-partum a mamei și nou-născutului.

Cuvinte cheie: colestază intrahepatică de sarcină, acizi biliari serici, prurit


MEDICAL PRACTICE
Case presentation

Intrahepatic pregnancy cholestasis – management plan in family medicine

Abstract

Intrahepatic cholestasis of pregnancy is the most common liver disease in pregnancy, characterized by pruritus and increased serum bile acid. Evening and nocturnal pruritus, which appeared in the third trimester of pregnancy, is suggestive of intrahepatic cholestasis of pregnancy and should draw attention of the family doctor to this diagnosis.
The key to diagnosis is the determination of serum bile acid, but many other laboratory and imaging investigations are needed to confirm the diagnosis and rule out other possible liver and dermatological conditions.
The follow-up plan for patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy includes fetal risk assessment at the time of diagnosis, pregnancy management, and postpartum follow-up of the mother and newborn.

Keywords: intrahepatic cholestasis of pregnancy, serum bile acid, pruritus


Mai mult | Read more about Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familie