Corelația dintre fragilitate și ateroscleroza subclinică la pacienții vârstnici

Rezumat

Introducere: Fragilitatea este frecvent asociată cu un declin funcţional cumulativ care are drept consecinţă epuizarea rezervei biologice şi incidenţa crescută a căderilor, a dizabilităţii, a spitalizărilor repetate şi prelungite sau o mortalitate ridicată.

Scop: Analiza corelaţiilor dintre fragilitate şi ateroscleroza subclinică exprimată prin modificări vasculare arteriale, biologice sau afectare cognitivă la persoanele vârstnice.

Material şi metode: S-a realizat un studiu transversal, pe o perioadă de 12 luni, asupra unui lot de 139 pacienţi cu vârsta medie de 73±6,8 ani. S-a analizat profilul lipidic, grosimea intimă medie (IMT) și plăcile de aterom (ultrasonografie carotidiană), fragilitatea (scala Fried) și statusul cognitiv (Mini-Mental State Examination). Toți pacienții au semnat consimțământul informat şi analiza statistică s-a realizat prin IBM SPSS-2018.

Rezultate: Profilul lipidic clasifică lotul în status hiperlipidemic prin prezența hipertrigliceridemiei (TG=158±69.8 mg/dl). Am utilizat indexul aterogenic plasmatic [AIP=log(TG/HDL)] pentru analiza impactului profilului lipidic asupra aterosclerozei şi a fragilităţii. Cei 139 de subiecţi au fost împărţiţi în trei subloturi în funcție de scorurile obținute la scala Fried: non-fragili (11.5%), prefragili (32.4%) şi fragili (56.1%). AIP are o corelaţie statistic semnificativă (p=0.001), cu o creştere de ~20% pentru grupul fragil. S-a obținut o corelație directă între fragilitate și valorile IMT cu valoarea medie de 1.3±0.29mm. Sublotul fragil are o proporție de 84.4% de pacienți cu plăci carotidiene, având corelaţie directă cu semnificație statistică (p<0.001). Deficitul cognitiv are o corelaţie pozitivă semnificativ statistică (p=0.024) cu fragilitatea.

Concluzii: Bolile cardiovasculare, ateroscleroza și fragilitatea sunt în corelație directă la pacienții vârstnici. Deficitul cognitiv este factor de risc pentru fragilitate și depistarea precoce a stadiilor incipiente poate aduce beneficii prin intervenții specifice, de exemplu: menținerea unui profil lipidic adecvat , evaluarea tip screening a IMT carotidian la adulţii vârstnici prefragili.

Cuvinte cheie: fragilitate, ateroscleroză, vârstnic, deficit cognitiv


ORIGINAL ARTICLE

Research

Correlation between frailty and suclinical atheroscleosis in elderly patients

Abstract

Introduction: Frailty is frequently associated with cumulative functional decline resulting in depletion of biological reserve and increased incidence of falls, disability, repeated and prolonged hospitalizations or high mortality.
Purpose: This study analyses the correlation between frailty and subclinical atherosclerosis expressed by arterial vascular, biological changes or cognitive impairment in the elderly.
Material and methods: A cross-sectional study was conducted over a 12-month period on a group of 139 patients with a mean age of 73±6.8 years. Lipid profile, intima-media thickness (IMT) and atherosclerotic plaques (carotid ultrasound), frailty (Fried scale) and cognitive status (Mini-Mental State Examination) were analysed. All patients signed informed consent and statistical analysis was performed using IBM SPSS-2018.
Results: Lipid profile classifies the group in hyperlipidaemic status by the presence of hypertriglyceridemia (TG=158±69.8 mg/dl). We used the plasma atherogenic index [AIP=log (TG/HDL)] to analyse the impact of lipid molecules on atherosclerosis and frailty. The 139 subjects were divided into three subgroups according to their Fried scale scores: non-frail (11.5%), pre-frail (32.4%) and frail (56.1%). AIP had a statistically significant correlation (p=0.001), with an increase of ~20% for the frail group. A direct correlation was obtained between frailty and IMT values with a mean value of 1.3±0.29mm. The frail subgroup 84.4% of the patients had carotid plaques (p<0.001). Cognitive impairment was statistically significant correlated with frailty (p=0.024). Conclusions: Cardiovascular disease, atherosclerosis and frailty are intercorrelated in elderly patients. Cognitive impairment is a risk factor for frailty and prior detection of cognitive impairment may benefit from targeted interventions, for example: maintaining an adequate lipid profile, screening assessment of carotid IMT in pre-frail elderly adults.

Keywords: frailty, atherosclerosis, elderly, cognitive impairment


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.