Structura generală a articolelor

Autorii sunt rugați să respecte cu strictețe toate recomandările care urmează, pentru a facilita munca de (tehno)redactare. Instrucțiunile diferă în funcție de rubrică în ceea ce privește lungimea titlului, numărul de autori, redactarea rezumatului, figuri, tabele, dimensiunea materialului, numărul de referințe bibliografice, stilul de editare, unde și cum trebuie trimis.

Manuscrisul trebuie transmis în forma finală, textul va fi corectat (inclusiv bibliografia) şi trebuie să fie coerent din punct de vedere ştiinţific şi lingvistic iar paginile vor fi numerotate.

Acesta trebuie redactat în limbile română – în mod obligatoriu folosind diacriticele româneşti – şi engleză (titlul, autorii şi afilierea, rezumatul, cuvintele cheie).

– Titlul: va fi concis, cel mult 100 de semne tipografice, inclusiv spaţii, şi în concordanţă cu conţinutul lucrării; subtitlurile cel mult 50 de semne tipografice, inclusiv spaţii; redacţia îşi rezervă dreptul de a le modifica, după consultarea cu autorul;

– Autorii: fiecare manuscris va fi semnat de cel mult 10 autori (dacă sunt mai mulţi, pot fi menţionaţi la secţiunea „Mulţumiri şi/sau Contribuţii”); numărul de autori diferă în funcție de rubrică;

– Rezumatul: va însoţi obligatoriu fiecare articol şi trebuie redactat bilingv, în limbile română şi engleză; va avea cel mult 250 de cuvinte. Numărul de autori diferă în funcție de rubrică; menționați numele întreg al tuturor autorilor şi titlurile academice, împreună cu apartenenţa actuală a acestora; faceți legătura dintre autor şi apartenenţă prin (a), (b), (c), plasate după numele autorilor şi înainte de afiliaţie;

– Cuvinte cheie: maxim 5 – în limbile română şi engleză – care vor fi afişate pentru indexare.

– Abrevieri: nu sunt acceptate nici în titlu şi nici în rezumate, doar in textul manuscrisului unde vor fi explicitate între paranteze de la prima apariţie; unităţile de măsură vor fi exprimate conform Sistemului Internaţional, folosindu-se abrevierile acceptate internaţional şi abrevieri standard, folosite în practica medicală, a se vedea

Manualul AMA pentru abrevieri

– Textul: materialele trimise pentru publicare vor fi realizate în format Microsoft Word utilizând:

  • un text normal, simplu (de exemplu Arial 11, la un rând şi jumătate),
  • italice pentru accentuare,
  • funcția automată de numerotare a paginilor,
  • opritorul tab-urilor sau alte comenzi pentru liniuțe, nu bara de spațiu,
  • funcția de tabel, pentru a crea tabele, nu foile de calcul,
  • editorul de ecuații sau MathType pentru ecuații,

Salvați fișierul în format docx (Word 2007 sau versiuni ulterioare) sau în format doc (vechile versiuni Word).

– Mulţumiri [Acknowledgements] şi/sau Contribuţii: se recomandă menţionarea surselor de finanţare şi a persoanelor ce au sprijinit realizarea lucrării;

– Bibliografia: va fi redactată în stilul Vancouver – a se vedea exemplificarea; nu se acceptă menționarea numelor de autori în text;

  • Autorii vor indica în text unde trebuie plasate tabele, figurile, ilustrațiile, imaginile.

– Tabele: fiecare tabel trebuie să aibă un titlu, va fi numerotat cu cifre arabe și însoțit de o scurtă explicație și (dacă este cazul) de legendă; fiecare tabel va fi trimis separat pe o pagină;

 – Figuri (desene, scheme): vor fi trimise într-un fişier separat şi nu vor incluse în manuscris; explicaţi toate simbolurile şi abrevierile utilizate; figurile vor fi numerotate cu cifre arabe, informaţia prezentată de ele nu ar trebui să o reia pe cea din text sau din tabele; este de preferat să fie furnizate la dimensiunile la care se doreşte reproducerea, pentru a nu fi necesară redimensionarea şi să fie la rezoluţie înaltă pentru a permite o reproducere de calitate;

– Imaginile şi figurile trebuie să fie în format jpg, tiff, eps la minimum 300 dpi; se va preciza sursa imaginii (colecţia proprie, etc.); toate imaginile va trebui însoţite de o declaraţie conform căreia autorul manuscrisului este titularul drepturilor de autor pentru imaginea respectivă şi este de acord cu publicarea acestora.