Prevederi generale

Procedurile aplicate manuscriselor în vederea publicării respectă recomandările privind manuscrisele trimise revistelor biomedicale (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication) publicate de International Committee of Medical Journal Editors

Pentru a preveni întârzierile şi corespondenţa inutilă, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

– Comunicarea dintre redacţie şi autori se va face prin e-mail si este obligatoriu să fie trimisă adresa de e-mail de corespondenţă (a autorului-corespondent, acel membru al colectivului de autori ce va purta întreaga corespondenţă cu revista). Vă rugăm să includeţi numărul de telefon şi, dacă aveţi, Codul 16-digit ORCID de înregistrare pentru cercetatori.

 – Manuscrisele primite la redacţia revistei sunt trimise exclusiv acesteia şi devin proprietatea sa. Informaţiile din manuscris au fost revizuite de toţi autorii, aceştia fiind de acord cu analiza datelor şi cu toate concluziile manuscrisului.

Manuscrisele publicate nu se restituie. Redacţia îşi asumă dreptul de a le republica în aceeaşi revistă şi/sau de a aviza favorabil republicarea lor în alte reviste editate de MediaDomExpress.

Manuscrisele publicate anterior în alte reviste sau în altă limbă, nu vor fi luate în considerare . Dacă manuscrisul a fost trimis spre publicare altei reviste şi nu a fost acceptat, autorul trebuie să trimită şi comentariile sau răspunsul comitetului de peer-review.

În funcție de rubrică, materialele trebuie trimise în format electronic folosind sistemul de trimitere a manuscriselor de pe site sau la e-mail-ul editor@revmedfam.ro

Scrisoarea de intenţie ce însoţeşte articolul trebuie să definească semnificaţia şi caracterul (original al) lucrării, din punctul de vedere al autorului.

La nevoie, un manunscris poate fi împărţit pentru a fi publicat în mai multe numere consecutive.

Ordinea în care sunt publicate manuscrisele este determinată de necesităţile editoriale şi de respectarea recomandărilor din instrucţiuni. Au prioritate articole de actualitate, materialele solicitate explicit de redacţie sau cele care prezintă în opinia redacţiei un interes deosebit.

– Protocoale. Pentru citări, tabele, figuri, imagini, ilustraţii etc., acestea trebuie însoţite de permisiunea scrisă pentru reproducere a autorului împreună cu referinţele în întregime. Pacienţii au dreptul la intimitate, care nu poate fi încălcat decât după obţinerea consimţământului informat al acestora. Fotografiile sau alte materiale ce pot conduce la identificarea unei persoane trebuie să fie însoţite de acordul acesteia semnat pentru publicare sau, în caz contrar, vor trebuie acoperite toate regiunile care permit identificarea persoanei.

De aceea, vă rugăm să trimiteţi:

 – Conflict de interese. În momentul în care autorii trimit un manuscris, fie că acesta este articol sau scrisoare, au răspunderea de a dezvălui relaţiile personale sau financiare care pot influenţa conţinutul lucrării respective. În scopul evitării ambiguităţilor, autorii trebuie să declare explicit dacă se află sau nu într-un conflict de interese. Se vor include şi informaţii despre bursele de cercetare, inclusiv locul unde s-a desfăşurat aceasta (oraş/ţară) sau dacă lucrarea a fost sprijinită de o sponsorizare din partea unei companii. Autorii vor proceda la exprimarea conflictului de interese într-o scrisoare care însoţeşte manuscrisul:

– Autorii. Afirmaţiile făcute în articole sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor.

Participarea la elaborarea manuscrisului trebuie dovedită de fiecare autor în parte iar includerea pe lista de autori se va baza numai pe contribuţia substanţială la:

  • conceptul, modelul, strângerea datelor sau analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor;
  • revizuirea critică a manuscrisului;
  • aprobarea versiunii finale, publicabilă, a manuscrisului.

Acordul fiecărui autor pentru versiunea finală trebuie trimis odată cu manuscrisul. În scrisoarea care însoţeşte materialul trebuie specificat că toţi autorii îndeplinesc condiţiile de mai sus; alte persoane care au contribuit la lucrare vor fi menţionate la secţiunea Contribuţii.

Niciun autor nu trebuie sa aibă 2 articole, ca prim autor, în acelaşi număr al revistei.

Autorii pot furniza numele şi adresele experţilor ce ar putea oferi o evaluare obiectivă şi bine argumentată a lucrării. De asemenea, pot fi nominalizate acele persoane care, din punctul de vedere al autorului, nu s-ar putea achita nepărtinitor de această sarcină (contraindicaţi pentru peer-review).

Drepturile de autor

Drepturile de autor intră în proprietatea revistei, fiind interzisă republicarea fără acceptul scris al editorului/revistei. Pentru manuscrisele trimise spre publicare, autorii:

  • îşi asumă răspunderea integrală pentru conţinutul ştiinţific şi acurateţea datelor prezentate;
  • îşi asumă calitatea de (co-)autor al manuscrisului (orice eventuală acuzaţie ulterioară de plagiat adresându-se exclusiv autorului/autorilor care au semnat manuscrisul respectiv);
  • declară că sunt proprietarii de drept ai imaginilor şi/sau informaţiilor propuse spre publicare sau că au permisiunea de reproducere în vederea publicării în reviste pentru materialele ale căror drepturi de proprietate intelectuală nu le aparţin;
  • declară pe propria răspundere că mesajul/conţinutul manuscrisului nu este influenţat şi/sau dictat de interese comerciale, de angajamente prealabile sau de orice alte relaţii cu terţe persoane care ar putea fi considerate conflicte de interese;
  • transferă integral drepturile de autor către editor MediaDomExpress.